Επιδοτήσεις Αναπτυξιακών 'Εργων

Η UPGRADE Consulting and Training  αναλαμβάνει την υπαγωγή των επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα και την ολοκληρωμένη διαχείριση των εγκεκριμένων επενδυτικών προτάσεων (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ 2007-2013, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης).

 

Αντικείμενά μας αποτελούν:

  • η διερεύνηση δυνατοτήτων χρηματοδότησης αναπτυξιακών-επενδυτικών πρωτοβουλιών
  • η κατάρτιση ολοκληρωμένων επιχειρησιακών σχεδίων εναρμονισμένων πλήρως με τις Εθνικές - Ευρωπαϊκές προτεραιότητες
  • η υποστήριξη στα Εθνικά και Ευρωπαϊκά σώματα και υπηρεσίες
  • η παρακολούθηση όλων των σταδίων υλοποίησης

Η διασύνδεση μας με δίκτυο συνεργατών στις χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε χώρες της Βαλκανικής και της Μεσογείου μας δίνει τη δυνατότητα της άμεσης εξασφάλισης των κατάλληλων εταίρων, τελείως πλέον απαραίτητων για την Ευρωπαϊκή διάσταση των δράσεων, για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή εμπειρίας.