Υπηρεσίες Μελετητικού Έργου

Γνωρίζοντας ότι καμιά πρωτοβουλία δεν μπορεί να προχωρήσει αποτελεσματικά χωρίς την ετοιμότητα αξιόπιστων μελετών, η UPGRADE Consulting and Training υποστηρίζει την εκπόνηση μελετών:

  • Στρατηγικού και επιχειρησιακού χαρακτήρα: Στρατηγικά Σχέδια Ανάπτυξης, Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα, Ολοκληρωμένος Αναπτυξιακός Σχεδιασμός, Τουριστική Πολιτιστική και Κοινωνική Ανάπτυξη.
  • Επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων: Business plan, Master Plan, Μελέτες Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας, Μελέτες Έρευνας Αγοράς, Τεχνοοικονομικές μελέτες υπαγωγής στον Επενδυτικό Νόμο.
  • Υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού: Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων, Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης, Υποστήριξη Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, Ένταξη στην Αγορά Εργασίας, Έρευνες Κοινωνικών - Δημογραφικών Χαρακτηριστικών.
  • Αντιμετώπισης περιβαλλοντικών θεμάτων: Διαχειριστικά Σχέδια, Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, Μελέτες Προέγκρισης – Χωροθέτησης, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
  • Εξειδικευμένων μελετών:  Μελέτη Κοστολόγησης & Αξιολόγησης παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

 

Η αποτελεσματική υποστήριξη του μελετητικού έργου εξασφαλίζεται από:

  • την πλήρη επιστημονική επάρκεια της μελετητικής ομάδας
  • τον καθορισμό αυστηρών κριτηρίων και υψηλών προδιαγραφών, εναρμονισμένων με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία
  • την εξυπηρέτηση και αντιστοιχία της μελέτης με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα
  • την ουσιαστική συμβολή των στελεχών του Εργοδότη
  • την έγκαιρη παράδοση εντός των προκαθορισμένων χρονικών ορίων.