Σύμβουλος Διαχείρισης Έργου

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες Συντονισμού και Διαχείρισης Έργου αποτελούν ένα από τα δυναμικότερα πεδία δραστηριοτήτων της UPGRADE Consulting and Training, η οποία αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλων των σταδίων του έργου:

1.Σχεδιασμός: εκτελεί το lay – out της αρχικής πρότασης, την επί τόπου ανάλυση και την εκπόνηση του τελικού προγράμματος.

2.Εφαρμογή: επιλέγει το καταλληλότερο σύστημα υλοποίησης και παρακολούθησης του έργου σε στενή συνεργασία με τον Εργοδότη του έργου.

3.Έλεγχος: παρέχει συνεχή αξιολόγηση και υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου εξασφαλίζοντας τη μέγιστη επιτυχία του.

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες συντονισμού και διαχείρισης έργου καλύπτουν το συντονισμό και τη διαχείριση έργων μεσαίας και μεγάλης κλίμακας, τη διαχείριση πολλαπλών έργων ενιαίου στόχου και έργου – υποέργων. 

Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργου εξασφαλίζει:

  • την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων μεθόδων οικονομικής ανάλυσης, στρατηγικής, marketing, σχεδιασμού και αξιολόγησης,
  • το σχεδιασμό και τον καθορισμό του στόχου με βάση το ανταγωνιστικό περιβάλλον και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Εργοδότη, τη δυνατότητα αναθεώρησης των επί μέρους ενεργειών και δράσεων και των διορθωτικών παρεμβάσεων,
  • και κυρίως, την ολοκλήρωση του έργου με τη βέλτιστη σχέση κόστους – χρόνου – ποιότητας.