Η έρευνα αυτού του τύπου δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να εντοπίσει εάν και κατά πόσο τηρούνται οι προδιαγραφές λειτουργίας που έχει θέσει και να αξιολογήσει την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών προκειμένου να βελτιωθεί.

Η μέθοδος του Mystery Shopping χρησιμοποιείται κατά κανόνα ως διαγνωστικό εργαλείο εντοπισμού αδυναμιών των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις εταιρίες και συνεπώς ως μέσο εντοπισμού τυχόν εκπαιδευτικών τους αναγκών.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Προετοιμασία ερωτηματολογίου και ανάλυση κριτηρίων
  • Δημιουργία σεναρίων για την έρευνα
  • Διενέργεια "Mystery Shopping"
  • Τηλεφωνικά τεστ
  • Website testing (Χρόνος απόκρισης σε e-mail κ.α.)
  • Επισκέψεις στον ανταγωνισμό
  • Αναγνώριση εκπαιδευτικών αναγκών των πωλητών και δημιουργία customized εκπαιδευτικών πακέτων (όταν ζητηθεί)
  • Αναλυτικό Report