Συμβουλευτικές υπηρεσίες Marketing

Η UPGRADE Consulting and Training συμβάλλει τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση της στρατηγικής Marketing, καθοδηγώντας τις επιχειρήσεις στην επιτυχημένη προώθηση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών τους και εξασφαλίζοντας ότι οι καταναλωτές όχι μόνο τα επιθυμούν αλλά και είναι πρόθυμοι να τα αγοράσουν.

Οι υπηρεσίες κατηγοριοποιούνται:

Στρατηγικά Σχέδια Marketing

Μέσω του Στρατηγικού σχεδίου Marketing, η εταιρία προσδιορίζει το προϊόν της και την αγορά του, αναλύει εναλλακτικούς τρόπους διανομής και προώθησής του και διαμορφώνει την τιμολογιακή πολιτική της. Προσπαθεί με αυτό τον τρόπο να είναι σε θέση να επιτύχει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αναγνωρίζοντας, προβλέποντας και ικανοποιώντας με επιτυχία τις ανάγκες των πελατών της.Ένα Στρατηγικό σχέδιο Marketing απεικονίζει την στρατηγική Μάρκετινγκ που πρόκειται να ακολουθήσει μία επιχείρηση και περιλαμβάνει:

  • Ανάλυση Τωρινής Κατάστασης (Ανάλυση Προϊόντος, Ανάλυση Αγοράς, Ανάλυση Ανταγωνισμού, Ανάλυση Μακροπεριβάλλοντος ή ανάλυση PEST και ανάλυση SWOT),
  • Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ (Τμηματοποίηση αγοράς, Στόχευση, Τοποθέτηση),
  • Πρακτικές και Πολιτικές Μάρκετινγκ (Προϊόν, Τιμή, Διανομή, Προβολή και Επικοινωνία μέσω Προώθησης, Πωλήσεων, Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων,
  • Πιθανά Σενάρια (Πρόβλεψη πιθανών Σεναρίων, Εναλλακτικές λύσεις και πορεία δράσης για κάθε Σενάριο),
  • Προϋπολογισμός,
  • Έλεγχος

Ανάλυση της Αγοράς, του Ανταγωνισμού, του Καταναλωτή

Για να επιτύχει και να διατηρήσει μια επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προσέγγιση της πώλησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών της στην αγορά-στόχο πρέπει να έχει καλή γνώση του ανταγωνισμού της. Η έρευνα και ο εντοπισμός των ανταγωνιστών της εξασφαλίζει ασφαλέστερη αλλά και ευκολότερη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις κινήσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων. Παράλληλα θα πρέπει να γνωρίζει τη θέση της στην αγορά και τα διάφορα τμήματα της αγοράς, καθώς και των αναγκών των καταναλωτών.

Τμηματοποίηση, στόχευση και τοποθέτηση μάρκας

Η τμηματοποίηση της αγοράς αφορά το διαχωρισμό της συνολικής αγοράς ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας με κοινά χαρακτηριστικά και επιλέγει αυτή ή αυτές τις αγορές-στόχους που παρουσιάζουν τις καλύτερες ευκαιρίες. Η στόχευση γίνεται μετά από αξιολόγηση κάθε τμήματος της αγοράς βάσει του μεγέθους, της δυνητικής ανάπτυξης, του υπάρχοντος ή δυνητικού ανταγωνισμού, της συμβατότητας με τους πόρους και τους στόχους της εταιρίας. Η τοποθέτηση είναι η διαδικασία σχεδιασμού της εταιρικής εικόνας με στόχο να κατακτήσει το προϊόν ένα ξεχωριστό μέρος στο μυαλό του κοινού-στόχου. Το τελικό αποτέλεσμα της τοποθέτησης είναι η επιτυχημένη δημιουργία μιας πελατοκεντρικής πρότασης αξίας και μιας συγκεκριμένης αιτίας να αγοράσει το προϊόν η αγορά-στόχος. Αυτή η διαδικασία οδηγεί στη διαφοροποίηση του προϊόντος από τον ανταγωνισμό.

Διαμόρφωση μίγματος Marketing

Η μέθοδος με την οποία υλοποιούνται οι πωλήσεις του προϊόντος στους καταναλωτές είναι ένα μείγμα τεχνικών ενεργειών και στοιχείων marketing, το "μείγμα marketing" ("marketing mix"). Τα 4 αυτά στοιχεία είναι το προϊόν, η τιμή, η τοποθεσία και η προώθηση. Η κατανόηση των βασικών στοιχείων του marketing mix, βοηθάει στη λήψη αποφάσεων ως προς το πού πρέπει να εστιάσουν οι επιχειρήσεις τις προσπάθειές τους.

Outsourcing Marketing

Ως Outsourcing Marketing μπορούμε να ορίσουμε την ανάθεση εργασιών και υπηρεσιών μιας επιχείρησης σε εξωτερικό συνεργάτη με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την επιχείρηση. Το Outsourcing Marketing πετυχαίνει να αυξήσει την αναγνωρισιμότητα της επιχείρησης, την αποδοτικότητά της αλλά και την παραγωγικότητα του προσωπικού.

Αποτίμηση Εμπορικών Επωνυμιών (Brand Equity)

Η Upgrade μετράει την αξία της επωνυμίας και την οικονομική απόδοση μιας επιχείρησης, μέσα από δομημένες διαδικασίες. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στην εταιρία να κατανοήσει τη συνολική αξία της εμπορικής επωνυμίας της, καθώς και τη δυναμική της.

PNL Analysis

Πρόκειται για την πρόβλεψη του αναμενόμενου αποτελέσματος (Κέρδους-Ζημίας). Γίνεται με βάση τις αρχές της λογιστικής και είναι ο προϋπολογισμός του Marketing Plan.

Έρευνες Αγοράς

Έρευνα αγοράς (Market research) θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής πληροφοριών σχετικά με την αγορά και τους καταναλωτές. Η έρευνα αγοράς μελετά τις καταναλωτικές συνήθειες σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, αναγνωρίζει τυχόν ανεκπλήρωτες ανάγκες και εντοπίζει νέες, και σκοπό έχει τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών που σχετίζονται με τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης αγοράς-στόχου, το μέγεθός της, αλλά και τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις που υπάρχουν σε μια αγορά. Η έρευνα αγοράς είναι αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής στρατηγικής, καθώς με τη βοήθεια της έρευνας τα στελέχη μιας επιχείρησης μπορούν να βασιστούν σε αυτήν και να επιλύσουν σημαντικά στρατηγικά προβλήματα.