Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Management

Η UPGRADE Consulting and Training προσφέρει στους πελάτες της εξειδικευμένες επαγγελματικές συμβουλές και μελέτες, με δέσμευση στο να τους βοηθήσει να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοσή τους.

Οι υπηρεσίες κατηγοριοποιούνται:

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Business Plans

Η σύνταξη ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Βusiness Ρlan) είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης. Σκοπός του είναι η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τόσο της αγοράς όσο και της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές παραμέτρους που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά, την οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Οι βασικές ενότητες του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού περιλαμβάνουν:

 

 • Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης
 • Ανάλυση Εξωτερικού και Εσωτερικού Περιβάλλοντος
 • SWOT Ανάλυση
 • Όραμα και βασικό πλαίσιο Στρατηγικής
 • Προσδιορισμός Στρατηγικών Στόχων
 • Διαμόρφωση και Αξιολόγηση Εναλλακτικών Σεναρίων
 • Προσδιορισμός και Ανάλυση των επιμέρους Επιχειρησιακών Στόχων
 • Ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης (Μάρκετινγκ, Παραγωγής, Οργάνωσης και Στελέχωσης, κλπ.)
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση
 • Χρονοδιάγραμμα και Προγραμματισμός Υλοποίησης Επιχειρηματικού Σχεδίου
 • Καθορισμό Δεικτών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης των δράσεων

Διαδικασίες και Οργάνωση των Επιχειρήσεων

Η Upgrade αναλαμβάνει την οργάνωση της επιχείρησης στους βασικούς τομείς της, προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχία στην επιδιωκόμενη ανάπτυξή της.

Η Οργάνωση αφορά τους τομείς:

 

 • Πωλήσεις
 • Μάρκετινγκ
 • Management
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
 • Οικονομική Λειτουργία
 • Χρηματοοοικονομικά

Διαμόρφωση Στρατηγικών και Πολιτικών

Η διαδικασία Διαμόρφωσης της Στρατηγικής μιας επιχείρησης είναι ένας συνδυασμός των στόχων (goals), για τους οποίους η επιχείρηση αγωνίζεται, και των μέσων (πολιτικές - policies) με τα οποία προσπαθεί να φτάσει εκεί. Μια στρατηγική ονομάζεται μερικές φορές οδικός χάρτης ο οποίος αποτυπώνει τη διαδρομή που επιλέγεται για να οδηγήσει προς το τελικό όραμα. Το κομμάτι αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις, καθώς διασφαλίζεται ότι η εταιρεία θα κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση που είναι προς το τελικό της όραμα.

Ανάπτυξη Δικτύων Πωλήσεων

Η Οργάνωση και Ανάπτυξη ενός Δικτύου Πωλήσεων ενισχύει και ενδυναμώνει τις σχέσεις των επιχειρήσεων με άλλες επιχειρήσεις δημιουργώντας αμοιβαία οφέλη και υποχρεώσεις σε όλο το δίκτυο, από την επιχείρηση - παραγωγό και μεσάζοντα μέχρι τον τελικό αγοραστή, και έχει θετικές επιπτώσεις στον τομέα της άμεσης εξυπηρέτησης. Επηρεάζει επίσης, τις αποφάσεις της διοίκησης μάρκετινγκ στη διαμόρφωση του κατάλληλου κάθε φορά μείγματος (προϊόν, τιμή, προώθηση, διανομή) ανάλογα με την αγορά - στόχο. Η ανάπτυξη δικτύων πωλήσεων συμβάλλει:

 

 • στην αύξηση των πωλήσεων
 • στην αύξηση του μεριδίου αγοράς
 • στη βελτίωση της κερδοφορίας

Συστήματα Διοίκησης Απόδοσης

Τα Συστήματα Διοίκησης της Απόδοσης αποσκοπούν στη βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης μέσω της βελτίωσης της ομαδικής και ατομικής επίδοσης. Η υλοποίηση ενός συστήματος απόδοσης (όπως η Balanced Scorecard, κ.α.) επιτρέπει σε μια επιχείρηση να υλοποιεί το όραμα και τη στρατηγική της πιο αποτελεσματικά, εισάγοντας ένα σύστημα μετρήσεων δεικτών απόδοσης, το οποίο συνδυάζει και ενισχύει το σύστημα διοίκησης.

Έρευνες Αγοράς

Έρευνα Αγοράς (Market research) θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής πληροφοριών σχετικά με την αγορά και τους καταναλωτές. Η έρευνα αγοράς μελετά τις καταναλωτικές συνήθειες σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού ,αναγνωρίζει τυχών ανεκπλήρωτες ανάγκες και μπορεί επίσης να εντοπίζει νέες ανάγκες. Σκοπό έχει τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών που σχετίζονται με τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης αγοράς-στόχου, το μέγεθος της, αλλά και τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις που υπάρχουν σε μια αγορά.

Η έρευνα αγοράς είναι αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής στρατηγικής, καθώς με τη βοήθεια της έρευνας τα στελέχη μιας επιχείρησης μπορούν να βασιστούν σε αυτήν και να επιλύσουν σημαντικά στρατηγικά προβλήματα.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Πρόκειται για κάθε είδος εμπορικής συναλλαγής μεταξύ προσώπων (φυσικών και μη) που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα. Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι ένας νέος τρόπος εξυπηρέτησης πελατών, που αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, γιατί συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήματα, τόσο για τον αγοραστή όσο και για τον πωλητή.