Σύμβουλος Τεχνικού Έργου

Η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικού Έργου αποτελεί ένα νέο δυναμικό πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας για την UPGRADE Consulting and Training, η οποία αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλων των σταδίων ενός τεχνικού έργου:

1. Σχεδιασμός : εκτελεί το lay – out της αρχικής πρότασης, συνυπολογίζοντας τις ανάγκες του τεχνικού έργου σε σχέση με τον σκοπό, τα τοπικά πλεονεκτήματα και το ανταγωνιστικό περιβάλλον.

2. Εφαρμογή : διαμορφώνει το πλέον κατάλληλο σύστημα για την υλοποίηση του έργου, το οποίο περιλαμβάνει:

  • τη διαδικασία ανάθεσης των μελετών, την αξιολόγησή του / των αναδόχου/ων των έργων
  • τη διαδικασία ανάθεσης και δημοπράτησης των έργων
  • την παρακολούθηση των συμβάσεων και την επίβλεψη του τεχνικού έργου
  • τη διαδικασία παραλαβής του έργου

 

3. Έλεγχος : παρέχει συνεχή αξιολόγηση και υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου εξασφαλίζοντας:

  • τη μέγιστη αποτελεσματικότητα
  • τη βέλτιστη σχέση κόστους – χρόνου – ποιότητας.