Ίδρυση και Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Μεταποίησης και Τουρισμού

Ίδρυση και Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Μεταποίησης και Τουρισμού

Ίδρυση και Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Μεταποίησης και Τουρισμού

Κεντρική Μακεδονία 2014-2020

Δικαιούχοι της Δράσης

 • -Κατηγορία Α. Υπό Ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, δηλαδή μετά τις 19/02/2019.

 

 • -Κατηγορία Β. Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ

 

 • -Κατηγορία Γ. Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ

Συνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός Δράσης:  52.000.000€

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων & Ποσοστό Επιδότησης:

Συνολικός προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου: Από 100.000€ έως 600.000€.

Επιδότηση 45% των επιλέξιμων δαπανών.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

 • -Αγροδιατροφή
 • -Δομικά Υλικά
 • -Κλωστοϋφαντουργία – Ένδυση 
 • -Τουρισμός
 • -Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • -Τεχνολογίες Ενέργειας
 • -Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
 • -Τεχνολογίες Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 2. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.
 3. Να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.
 4. Να μην έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και να δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση.
 5. Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 6. Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΑμεΑ.
 7. Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις δεν μπορεί ο ίδιος μέτοχος να συμμετέχει σε παραπάνω από ένα (1) επενδυτικό σχέδιο.

 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • -Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος
 • -Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • -Μεταφορικά Μέσα έως 15.000€
 • -Λογισμικά
 • -Ιστοσελίδα έως 2.500€
 • -E-shop έως 4.000€
 • -Πιστοποίηση Προϊόντων-Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 10.000€/ Πιστοποιητικό

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης

 

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων: Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Περίοδος Υποβολών

Έναρξη:    

12 Μαρτίου 2019

Λήξη:       

14 Ιουνίου 2019