Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Ο Νέος  Αναπτυξιακός Νόμος: Ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 22 Ιουνίου 2016.

Τα σχέδια αποφάσεων προκήρυξης για τα 4 βασικά καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου έχουν τεθεί  σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έως την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 18.00.

Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα τέσσερα αυτά καθεστώτα έχει οριστεί η 12η Οκτωβρίου 2016.

Ο Νέες Αναπτυξιακός Νόμος προβλέπει τα εξής είδη ενισχύσεων:

- Φορολογική απαλλαγή

- Επιχορήγηση κεφαλαίου

- Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

- Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

- Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος

- Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών

Στο καθεστώς ενισχύσεων του Νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της Οικονομίας, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων. Τα επενδυτικά σχέδια διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:

- Γενικές Ενισχύσεις

   - Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού

   - Γενική Επιχειρηματικότητα

   - Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ

- Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

- Επενδύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα, Συνεργίες και Δικτυώσεις

- Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί – Ταμεία Συμμετοχών

- Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των Επενδυτικών Σχεδίων στις ευεργετικές διατάξεις του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου για τα τέσσερα πρώτα καθεστώτα είναι:

- Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού: Από 12 Οκτωβρίου 2016 έως 28 Απριλίου 2017,  εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος.

- Γενική επιχειρηματικότητα: Από 12 Οκτωβρίου 2016 έως 30 Νοεμβρίου 2016

- Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ: Από 12 Οκτωβρίου 2016 έως 30 Νοεμβρίου 2016

- Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους: Από 12 Οκτωβρίου 2016 έως 28 Απριλίου 2017,  εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων για την εφαρμογή των καθεστώτων ενίσχυσης είναι:

1. Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:

   - Κτηριακά: η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων από 45% έως 80% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.

   - Αγορά του συνόλου των παγίων μιας επιχείρησης: (κτήρια, μηχανήματα, εξοπλισμός) εφόσον η μονάδα έχει παύσει τη λειτουργία της (τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός να είναι έως 7 ετών).

   - Εξοπλισμός: αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

   - Μισθώματα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης: υπό τον όρο ότι θα περιέλθουν στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη.

   - Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων: εξαιρούνται οι κτηριακές εγκαταστάσεις.

2. Άυλα στοιχεία ενεργητικού:

   - Μεταφορά τεχνολογίας: μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.

   - Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου: ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

3. Μισθολογικό κόστος:

   - Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας: αφορά θέσεις εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και για διάστημα 2 ετών

Οι επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων για την εφαρμογή των καθεστώτων ενισχύσεων είναι:

   1. Εκκίνησης για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

   2. Συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΜΜΕ.

   3. Καινοτομίας για ΜΜΕ.

   4. Διαδικαστικής και οργανωτικής καινοτομίας ΜΜΕ.

   5. Συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας.

   6. Μέτρων ενεργειακής απόδοσης.

   7. Συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.

   8. Αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας από ΑΠΕ καθώς για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μικρά υδροηλεκτρικά έργα.

   9. Εγκατάστασης αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.

Το ελάχιστο ύψος ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 50.000,000 € έως 500.000,00 € ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του φορέα της επένδυσης. Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης που δύναται να λάβει μία επιχείρηση ανέρχεται στα 5 εκατ. € ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο, στα 10 εκατ. € για μεμονωμένη επιχείρηση και στα 20 εκατ. € συμπεριλαμβανομένων των συνεργαζόμενων ή/και συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται από έναν αξιολογητή και παρέχεται η δυνατότητα ένστασης κατά του πίνακα των προσωρινών αποτελεσμάτων. Η έναρξη των εργασιών για την υλοποίηση και ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου  θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Σε διαφορετική περίπτωση το επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται στο σύνολό του.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου οι έλεγχοι που θα υλοποιούνται μπορεί να είναι τακτικοί (μετά από αίτημα του φορέα επένδυσης – Διοικητικός ή Επιτόπιος) οι οποίοι διενεργούνται με την ολοκλήρωση του:

   - 50% του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης 

   - 100%  του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης  και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας

καθώς και έκτακτοι (με απόφαση της Υπηρεσίας οποιαδήποτε στιγμή).