Επιδοτούμενα Προγράμματα

Η Upgrade Consulting and Training παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες με αντικείμενο την έρευνα, μελέτη, σχεδιασμό και προγραμματισμό επενδυτικών σχεδίων προκειμένου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή ιδιώτες να καταθέσουν φάκελο υποβολής στα Επιδοτούμενα Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • ΕΣΠΑ 2014-2020
  • Τομεακά Προγράμματα
   • "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑΝΕΚ)
   • "Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
   • "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
   • "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα"
   • "Τεχνική Βοήθεια"
   • "Αγροτική Ανάπτυξη" (ΠΑΑ) σε εθνικό επίπεδο
   • "Αλιείας και Θάλασσας"
  • Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 
 • Νέος Επενδυτικός Νόμος
  • Γενικές Ενισχύσεις
   •  Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού 
   • Γενική Επιχειρηματικότητα
   • Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ 
  • Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους
  • Επενδύσεις Καινοτόμου Χαρακτήρα, Συνεργίες και Δικτυώσεις 
  • Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί - Ταμεία Συμμετοχών 
  • Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια