Εταιρεία

Ποιοι είμαστε ?

Η UPGRADE είναι μια δυναμική εταιρία στο χώρο των εταιριών Συμβούλων Επιχειρήσεων και μελετητικού έργου.

Η Upgade ιδρύθηκε το 2006 και είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας εξειδικευμένων συμβούλων με μεγάλη εμπειρία στο χώρο της συμβουλευτικής στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Η Upgrade διαθέτει μια ομάδα επιστημονικών συνεργατών, επιτυχημένα στελέχη, με πλούσιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο που μπορούν να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες μάθησης και συμβουλευτικής..

Δραστηριότητες

Η UPGRADE δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό, εφαρμογή, υποστήριξη και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Η UPGRADE προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Μελετητικό Έργο

H UPGRADE Consulting and Training υποστηρίζει την εκπόνηση μελετών Στρατηγικού και επιχειρησιακού χαρακτήρα, επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων, υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού, αντιμετώπισης περιβαλλοντικών θεμάτων, εξειδικευμένων μελετών.

 

Υπηρεσίες αξιοποίησης πόρων του ΕΣΠΑ

Η UPGRADE Consulting and Training συμβάλλει αποτελεσματικά στη σχεδιασμένη αξιοποίηση των Πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Υπηρεσίες υποστήριξης αναπτυξιακών και επενδυτικών πρωτοβουλιών στις αναδυόμενες αγορές

Η UPGRADE Consulting and Training συνεργάζεται με τοπικούς φορείς και ειδικούς στις αναδυόμενες χώρες, γεγονός που τις παρέχει τη δυνατότητα να υποδεικνύει τομείς πρωτότυπους με εξαιρετικό επιχειρηματικό ενδιαφέρον.

 

Σύμβουλος Αξιολόγησης

Οι υπηρεσίες της UPGRADE Consulting and Training παρέχονται με τη μορφή της εσωτερικής αξιολόγησης σε κάθε έργο που υλοποιείται – συντονίζεται με την ευθύνη της εταιρίας μας, ως απαραίτητο συστατικό στοιχείο της διαδικασίας σχεδιασμού – εφαρμογής – ελέγχου.

 

Σύμβουλος Διαχείρισης Έργου

Η UPGRADE Consulting and Training αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλων των σταδίων ενός έργου- Σχεδιασμός-Εφαρμογή-'Ελεγχος.

 

Σύμβουλος Τεχνικού Έργου

Η UPGRADE Consulting and Training αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλων των σταδίων ενός τεχνικού έργου- Σχεδιασμός-Εφαρμογή - 'Έλεγχος.

 

Σύμβουλος Management

Η UPGRADE Consulting and Training προσφέρει στους πελάτες της εξειδικευμένες επαγγελματικές συμβουλές Management και μελέτες, ώστε να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοσή τους.

 

Σύμβουλος Marketing

Η UPGRADE Consulting and Training συμβάλλει τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση της στρατηγικής Marketing, καθοδηγώντας τις επιχειρήσεις στην επιτυχημένη προώθηση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών τους.

 

Η Upgrade σε αριθμούς

 

Επιτυχία σε επενδυτικά προγράμματα 80%

 

Ικανοποίηση πελατών 90%

 

Κάτοχοι πανεπιστημιακών τίτλων 100%

 

M.O. ανάπτυξης 30%

 

Γεωγραφική κάλυψη 100%

Η UPGRADE δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης στελεχών, σε θέματα επαγγελματικής εξειδίκευσης και προσωπικής ανάπτυξης, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας του ατόμου και κατά συνέπεια της αποδοτικότητας της επιχείρησης. Οι υπηρεσίες της UPGRADE απευθύνονται σε:

  • Επιχειρήσεις - Οργανισμούς
  • Στελέχη επιχειρήσεων
  • Φοιτητές

Η μεθοδολογία που ακολουθεί η UPGRADE βασίζεται σε τεχνικές διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών με απώτερο σκοπό:

  • να αποδεικνύεται η ουσιαστική συνεισφορά των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.
  • τα στελέχη που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία να εφαρμόζουν άμεσα τις νέες γνώσεις τους με στόχο τη βελτίωση της προσωπικής και εταιρικής απόδοσης.